Kirjallinen kysymys: arpajaislain vastaisen markkinoinnin estäminen toimista

Eduskunnan puhemiehelle

Tiedustelin kirjallisessa kysymyksessä (515/2018) hallituksen toimista, joilla arpajaislain vastainen markkinointi on pyritty estämään. Vastauksessa todetaan, että “Suomen rajojen ulkopuolelta lähetettyyn televisio- ja radiomarkkinointiin puuttuminen on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi, koska Poliisihallituksella ei ole alueellista toimivaltaa Manner-Suomen ulkopuolella.”

Suomessa on kuitenkin televisiokanavia, joilla pääosin suomenkielinen arpajaislain vastainen mainonta on edelleen runsasta. Sisäministeri Kai Mykkäsen vastauksessa todetaan, että Poliisihallitus ja Liikenne- ja viestintävirasto toimivat yhteistyössä, jos arpajaislain rikkominen on laissa tarkoitetulla tavalla toistuvaa ja vakavaa ja edellyttää toimiluvan peruuttamista. Vastauksesta ei käy ilmi, onko uudistetun lain perusteella käynnistetty vielä yhtään prosessia, jonka seurauksena ohjelmistotoimilupa voitaisiin peruuttaa, mikäli ohjelmistotoimiluvanhaltija on toistuvasti ja vakavasti rikkonut arpajaislain (1047/2001) 62 §:n 2 momentin 1 kohtaa, jossa kielletään muiden kuin Veikkaus Oy:n harjoittama rahapelitoiminta ja markkinointi.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Ovatko viranomaiset käynnistäneet tai aikeissa käynnistää toimenpiteitä eduskunnan säätämän lain (68/2018) toimeenpanemiseksi lainsäätäjän edellyttämällä tavalla?

Kirjallinen kysymys: Saimaannorpan apukinosten kolaaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Saimaalla kolataan joka kevät lumikinoksia norppien pesämateriaaliksi. Lumi ja jää ovat elintärkeitä erittäin uhanalaisen saimaannorpan poikasille. Norppa synnyttää helmi—maaliskuussa lumipesään, joka suojaa kuuttia kylmyydeltä ja pedoilta sekä tarjoaa suojaa, jotta emo pystyy imettämään poikastaan. Kinoksia kolataan ympäri Saimaata parisataa kappaletta vuosittain pitkälti vapaaehtoisten voimin. Puruveden alueella neljä eri ELY-keskusta ovat myöntäneet viisivuotisen luvan apukinosten rakentamiseen. Metsähallitus on määrittänyt apukinosten paikat, jotta kinosten rakentamisesta aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä pesiville tai pesäpaikkaa etsiville norpille. Ensisijaisesti apukinokset sijoitetaan alueille, joilla on viime vuosina syntynyt poikasia, jotta kinokset turvaisivat mahdollisimman hyvin kuutteja, jotka ovat eniten riippuvaisia pesän suojasta.

Hiljattain ympäristöministeriö lisäsi saimaannorpan Puruveden Natura-perusteisiin. Puruveden eteläosiin syntyi historian ensimmäinen saimaannorpan poikanen viime keväänä. Norppakanta on kokonaisuudessaan arviolta noin 380—400 yksilöä, joista seitsemän arvioidaan elävän Puruvedellä. Viime aikoina kalastajien ja vesialueen omistajien keskuudessa on herännyt närää apukinosten rakentamisesta, koska heidän näkemyksensä mukaan apukinosten kolaaminen tekee Puruvedestä norpalle houkuttelevamman ympäristön, ja näin järvi saattaisi siirtyä kalastusrajoitusten piiriin. Toisen näkökulman mukaan kinosten kolaaminen on jokamiehenoikeus, joka ei ole lainsäädännön näkökulmasta kiellettyä. Kinoksia ei kuitenkaan saa tehdä, jos siitä aiheutuu haittaa vesialueen omistajalle.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Saako saimaannorpille kolata apukinoksia jokamiehenoikeudella Metsähallituksen ennalta määrittämille paikoille ja

vaatiiko järjestelmällinen apukinosten kolaaminen vesialueen omistajalta lupaa?

Helsingissä 18.12.2018

Heli Järvinen vihr

Kirjallinen kysymys: Arpajaislain vastaisen markkinoinnin estäminen

Eduskunnan puhemiehelle

Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta (68/2018) tuli voimaan 1. päivänä kesäkuuta 2018. Sen 32 §:ssä todetaan, että toimilupaviranomainen voi peruuttaa toimiluvan osaksi tai kokonaan, jos ohjelmistotoimiluvanhaltija on toistuvasti ja vakavasti rikkonut kyseistä lakia tai arpajaislain (1047/2001) 62 §:n 2 momentin 1 kohtaa, jossa kielletään muiden kuin Veikkaus Oy:n harjoittama rahapelitoiminta ja markkinointi. Säännöksen noudattamista valvoo Poliisihallitus. Ohjelmistotoimiluvan peruuttamisen edellytyksenä on aina lisäksi se, että toimiluvanhaltija ei kehotuksesta huolimatta kohtuullisessa, vähintään kuukauden, määräajassa korjaa menettelyään.

Lakimuutoksen taustalla on erityisesti niin sanotuilla taivaskanavilla, kuten Eurosportilla ja MTV Finlandilla, esitettävä ulkomaisten peliyhtiöiden mainonta. Pääosin suomenkielinen arpajaislain vastainen mainonta on edelleen runsasta tietyillä kanavilla. Tietoyhteiskuntakaaren muuttamista koskevan lain voimaantulosta on kulunut puoli vuotta, mutta ulkomaisten peliyhtiöiden mainokset pyörivät edelleen televisiokanavilla.

Myös nykyisessä arpajaislaissa lähdetään siitä, että valvonnan painopistettä siirretään kotimaisesta toiminnasta laittoman ulkomaisen rahapelitarjonnan torjuntaan. Hallituksen esityksessä (HE 132/2016 vp) todetaan seuraavaa: "Lainsäädäntöä kehittämällä pystytään vaikuttamaan myös arpajaislain vastaisen ulkomaisen rahapelitarjonnan torjuntaan tuotevalikoiman monipuolistuessa. Tätä kautta edellä mainittujen toimijoiden kilpailuetu verrattuna kotimaiseen toimintaan kaventuu. Kun voimassa olevan lain mukainen jako rahapelien kesken poistuu, valvonnan resursseja voidaan nykyistä tehokkaammin kohdentaa ulkomaisen rahapelitarjonnan torjuntaan. Muutoksella parannettaisiin yksinoikeusjärjestelmän edellytyksiä kanavoida rahapelaamiseen kohdistuvaa kysyntää kotimaiseen rahapelitarjontaan."

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta arpajaislain vastainen markkinointi estetään?

Helsingissä 13.12.2018

Heli Järvinen vihr

Sivu 1 / 13