Kirjallinen kysymys: Kela-taksien ja kuntien palvelukyytien yhteensovittaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Kelan matkakorvausta voi saada, kun matkustaa julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon esimerkiksi sairauden, raskauden tai kuntoutuksen takia. Kelan matkakorvausta saa lähimmän mahdollisen hoitopaikan ja halvimman matkustustavan mukaan omavastuun ylittävistä kuluista. Yksittäisten matkojen kohdalla omavastuu on 25 euroa, ja vuosittainen omavastuukatto on 300 euroa. Asiakas voi käyttää taksia, mikäli hänen terveydentilansa sitä vaatii tai hoitoon ei ole mahdollista päästä julkisilla kulkuneuvoilla. Kela-korvaus maksetaan sairausvakuutuksesta, jolloin matkan on liityttävä sairauden hoitoon.

Kunnat tarjoavat esimerkiksi iäkkäille ihmisille palvelukyytejä, jotta vanhuksilla on mahdollisuus käydä kaupassa tai hoitaa asioita. Kunnan palvelu on erotettu Kelan matkakorvauksen kyydeistä. Vanhusten arjessa tämä tarkoittaa sitä, etteivät he voi yhdistää sairaala- ja kauppareissuja, vaikka he käyttäisivät taksia molempiin matkoihin.

Yhteisellä tahtotilalla Kelan ja kuntien maksamien kyytien yhteensovittaminen olisi mahdollista. Asiakkaat säästäisivät aikaa ja vaivaa, kun he eivät joutuisi käyttämään monia eri taksikyytejä. Huonokuntoisten vanhusten kohdalla asioidenhoito helpottuisi huomattavasti, kun sairaalareissun yhteydessä voisi esimerkiksi tehdä viikoittaiset ruokaostokset tai hankkia uudet silmälasit. Taksikyytien yhteensovittamisella on myös ympäristön kannalta positiivinen vaikutus. Viidennes Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin liikenteestä, josta yli 90 prosenttia johtuu tieliikenteestä. Taksikyytien yhdistäminen auttaisi osaltaan torjumaan kasvihuonekaasupäästöjä.

Kela-taksien ja kunnan palvelukyytien yhteensovittamisessa voi olla haasteita kustannusten jakamisessa. Sosiaaliviranomaisten puolelta on kuitenkin löytynyt uskoa, että kustannusten jakamiseen olisi löydettävissä toimiva malli. Taksikyytien yhteensovittamisella olisi positiivisia vaikutuksia kuntien ja Kelan kustannuksiin. Kokonaiskustannukset laskisivat, kun päällekkäisten kyytien ajaminen vähentyisi yhteistyön myötä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo edistää Kela-taksien ja kuntien palvelukyytien yhteensovittamista kokonaiskustannusten laskemiseksi?

Helsingissä 9.10.2018

Heli Järvinen vihr

Kirjallinen kysymys: Aurinkosähkön myynti

Eduskunnan puhemiehelle

Yhä useampi kotitalous on tehnyt toimia vähentääkseen energiankulutustaan viime vuosina. Tästä syystä aurinkopaneeleiden käyttö on yleistynyt koko maassa. Aurinkosähköjärjestelmien hinnat ovat pudonneet, ja järjestelmät ovat yhä tehokkaampia. Kehitys on ollut positiivista ja ennen kaikkea ekologista.

Moni kotitalous tuottaa aurinkosähköä enemmän kuin sitä itse tarvitsevat. Sähkön myynti omalle energiayhtiölle ei kuitenkaan ole kannattavaa toimintaa yksittäisille kotitalouksille. Mikäli yksityinen henkilö myy ylijäämäsähköä energiayhtiölle, saattaa hän saada vain 6—7 sentin maksun kilowattitunnilta. Vaatimaton hinta ei kannusta myymään ylijäämäsähköä energiayhtiöille.

Alhainen korvaus sähkön myynnistä ei ole kotitalouksien ainoa haaste. On yleistä, että asukas samaan aikaan sekä myy että ostaa sähköä, koska talon laitteet käyttävät eri vaiheista sähköä. Tällöin talon sähkömittari ei havaitse, onko kyse myynnistä vai ostamisesta, ja siksi asiakasta laskutetaan myyntitilanteessakin kalliilla siirtohinnalla. Energiayhtiöiden olisi mahdollista tämä huomata, sillä niiden tilastoista löytyy lukema, kuinka paljon sähköä on ostettu ja myyty. Tällainen tunnille mitoitettu lukema helpottaisi pientuottajan asemaa sähkön myynnissä.

Sähköyhtiöt hyötyvät kahteen kertaan perityistä siirtomaksuista, joita aiheutuu nykyjärjestelmän puutteista. Aurinkosähkön yleistymisen positiivinen kehitys ei saa tyssätä myynnistä aiheutuviin hankaluuksiin. Uusiutuvien energiamuotojen tukeminen on ennen kaikkea Suomen etu pitkällä aikavälillä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta aurinkosähkön myynti kotitalouksille on aidosti kannustavaa ja kannattavaa toimintaa ja

miten hallitus aikoo parantaa aurinkosähkön myyntiketjua, jotteivat kotitaloudet samaan aikaan maksa kallista siirtomaksua sekä myymästään että ostamastaan sähköstä?

Helsingissä 18.9.2018

Heli Järvinen vihr

Kirjallinen kysymys: Kela-kyytien aiheuttamat kohtuuttomat ongelmat taksiyrittäjille

Eduskunnan puhemiehelle

Taksiliikennelain vapauttamisen myötä Kela-korvattavien kyytien ajaminen on muuttunut haasteelliseksi ja osittain myös kannattamattomaksi monelle taksiyrittäjälle. Ongelmia on ollut erityisesti Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Lapin maakuntien alueilla, joissa Pro-Keskus Oy on vastannut järjestettävistä Kela-kuljetuksista heinäkuun alusta alkaen. Jotta taksiyrittäjät ovat voineet laskuttaa matkoja Kelalta, on heidän täytynyt hommata uusi Semel-taksimittari. Uuden mittarin tavoitteena oli helpottaa kuljettajien työtä, mutta yrittäjille on aiheutunut järjestelmästä kohtuutonta haittaa.

Taksiyrittäjät pakotettiin vaihtamaan vanhat laitteet Semel-taksimittareihin, jotta he voivat jatkossakin ajaa Kela-korvattavia kyytejä. Taksiyrittäjiltä on evätty Kela-kyytien ajaminen, mikäli he eivät ole päivittäneet laskutuslaitteistoaan. Monelle yrittäjälle jopa puolet kaikista matkoista on Kela-kyytejä, joten heillä ei ole ollut muuta vaihtoehtoa kuin suostua hankkimaan uusi taksimittari. Pro-Keskuksen kautta ei voinut ostaa mittaria omakseen, vaan siitä maksetaan vuokraa kuukausittain noin 250 euroa. Tämä on uusi kuukausittainen kulu yrittäjille.

Uusien taksimittareiden ongelma on niiden toimimattomuus. Laitteet ovat olleet käytössä pian kaksi kuukautta, mutta ne eivät vieläkään toimi. Tämä on aiheuttanut ruuhkaa Kela-korvausten maksamisessa, sillä yrittäjät ovat toimittaneet korvattavia kuitteja paperisina versioina. Taksiyrittäjillä on Kela-kyytien korvauksia saamatta useiden tuhansien eurojen edestä yli 1,5 kuukauden ajalta. Eräs taksiyrittäjä on kertonut uuden Kela-sopimuksen syöneen jopa neljänneksen vuosituloista.

Aikaisempien taksimittareiden käytössä ei ollut vastaavanlaisia ongelmia. Yrittäjät ovat saaneet Kela-kyydeistä korvaukset aina ajallaan ja automaattisesti. Pienyrittäjälle toimimattomat laitteet aiheuttavat kohtuuttoman haitan varsinkin siitä syystä, että yrittäjälle ei annettu vaihtoehtoa siirtyä toisen taksimittarijärjestelmän käyttäjäksi. Vaarana on, että kasvaneet kulut tekevät Kela-kyydeistä täysin kannattamattomia maakuntien taksiyrittäjille. Kehitys on huolestuttavaa, sillä maakunnissa jopa yli puolet taksiyrittäjien tuloista voi tulla Kela-kyydeistä. Toisaalta esimerkiksi Etelä-Karjalassa taksiyrittäjien ei tarvinnut vaihtaa mittareita, joten siellä vastaavanlaisilta ongelmilta on vältytty.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta Kela-kyytien ajaminen on jatkossakin kannattavaa yrittäjille,

miten hallitus aikoo varmistaa, että Kela-korvattavat kyydit saadaan jatkossa ajoissa maksuun yrittäjille ja

aikooko hallitus turvata taksimittareiden kilpailutuksen maakunnissa niin, että yrittäjille on jatkossa tarjolla eri vaihtoehtoja taksimittareiksi?

Helsingissä 28.8.2018

Heli Järvinen vihr

Sivu 4 / 13