Kirjallinen kysymys Tasapuolisen postin jakelun turvaaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Posti on muuttanut satojen tuhansien suomalaisten jakelua eri puolilla maata niin, että se lupaa toimittaa sanomalehdet, aikakauslehdet ja kirjeet asiakkailleen arkisin kello 18 mennessä. Aiemmin suuri osa perusjakelusta tapahtui aamupäivän aikana. Muutoksesta se on tiedottanut asiakkaitaan eli lehtien kustantajia joko huonosti tai ei lainkaan.

Muun muassa lehtitalot ovat saaneet vastata lukemattomiin vihaisiin palautteisiin, yrittäneet laskea korvaavan palvelun hintaa ja tehneet muutenkin paljon töitä rauhoittaakseen asiakkaitaan. Muutos uhkaa silti viedä jo muutenkin vaikeassa asemassa olevilta sanomalehdiltä runsaasti tilaajia. Moni lehti on lopetettu ja yhä useampi joutunut harventamaan ilmestymispäiviään.

Suomessa ilmestyy noin 200 sanomalehteä. Sanomalehtien määrä Suomessa on edelleen korkea väkilukuun verrattuna, ja jos verrataan asukasmäärää lehdistön kokonaislevikkiin, sijoittuu Suomi koko maailman tilastossa kolmanneksi.

Kun painettujen sanomalehtien levikki viime vuonna oli n. 1,75 miljoonaa kappaletta, ja kun

20% sanomalehdistä jaetaan Postin perusjakelussa eli noin 350 000 levikkikappaletta ja kun

jokaisella lehdellä on keskimäärin 1,8 lukijaa, muutoksen arvioidaan koskettavan yli 600 000 suomalaista.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo turvata sen, että postin jakelu toimii koko maassa samoilla periaatteilla ja että lukijat ympäri maata saavat aamun lehtensä aamupäivän aikana?

Helsingissä 17.6.2016

Heli Järvinen /vihr

 

 

Vastaus kirjalliseen kysymykseen tasapuolisen postinjakelun turvaa- misesta

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Heli Järvisen /vihr näin kuu- luvan kirjallisen kysymyksen KK 375/2016 vp: Miten hallitus aikoo turvata sen, että postinjakelu toimii koko maassa samoilla periaat- teilla ja että lukijat ympäri maata saavat aamun lehtensä aamupäivän aikana? Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Postilaki (415/2011) sääntelee postipalveluiden tarjontaa. Laki turvaa muun ohella yleispalve- luun kuuluvien postilähetysten jakelun jokaisena arkipäivänä koko maassa. Lakia ei kuitenkaan sovelleta sanomalehtien jakeluun, eivätkä sanomalehdet kuulu näin ollen yleispalveluun kuulu- viin postilähetyksiin. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan (PeVL 28/2000 vp) todennut, että yleispalveluvelvoit- teen asettamiseen oikeuttavia säännöksiä on arvioitava perustuslaissa turvatun elinkeinovapau- den rajoituksina. Yleispalveluun kuuluvien postipalveluiden tasapuolisen saatavuuden turvaa- mista perustuslakivaliokunta piti hyväksyttävänä ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaati- mana syynä rajoittaa elinkeinovapautta, todeten kuitenkin että velvoite voidaan asettaa vain, jos se on yleispalvelun turvaamisen kannalta välttämätöntä. Edelleen perustuslakivaliokunta totesi, että velvoitteen asettaminen ei saa olla postiyrityksen kannalta kohtuutonta. Sanomalehtien jakelu toimii Suomessa markkinaehtoisesti. Lehtien kustantajat itse valitsevat haluamansa jakelutavan ja palvelutason. Alueesta ja lehdestä riippuen jakelu toteutetaan joko varhaisjakeluna tai postin perusjakelun yhteydessä. Lehtien jakelupalveluita tarjoavat Posti Oy:n ohella sanomalehtien omat jakeluorganisaatiot sekä erilaiset jakeluyritykset. Sanomalehtien kus- tantajat päättävät itsenäisesti voimassa olevan lainsäädännön puitteissa siitä, millä ehdoilla ne saattavat kustantamiaan sanomalehtiä yleisön saataville. Lehtien julkaisutoiminnan on perinteisesti katsottu kuuluvan perustuslain turvaaman sananva- pauden piiriin. Sanomalehtien toimitusehtojen ja postin jakelun kellonajan määräämisen katso- taan kuuluvan postiyritysten elinkeinovapauden piiriin eikä hallituksella ole vireillä hankkeita, joilla tähän puututtaisiin

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 375/2016vp

Postilakia uudistetaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen vaihe on juuri saatu päätökseen. Ensimmäisessä vaiheessa luovuttiin kirjepostitoiminnan toimilupasääntelystä ja siirryttiin ilmoi- tusmenettelyyn. Lakimuutos tuli voimaan 9 päivänä kesäkuuta 2016. Esimerkiksi lehtien jake- luyritykset voivat uudistuksen myötä jakaa kirjeitä lehtien ohella ilman, että toimintaan vaadit- taisiin postitoimilupaa. Tämä mahdollistaa sen, että lehtien jakeluyritykset voivat hakea liike- toimintaa myös kirjepostitoiminnasta aikaisempaa helpommin. Toisessa vaiheessa käsitellään esimerkiksi postinumerotietokantojen avaamista ja osoiterekisteritietojen luovuttamista koske- via uudistuksia. Lisäksi toisessa vaiheessa arvioidaan postijakeluverkkoon pääsyä ja yleispalve- lun laajuutta. Esitystä valmistellaan parhaillaan liikenne- ja viestintäministeriössä. Posti- ja lehtitoimialat ovat rajussa murroksessa, koska kirjelähetysten ja paperisten lehtien mää- rä vähentyy digitalisaation myötä ennennäkemättömän nopeasti. Tämä edellyttää sekä postitoi- mijoilta että lehtiyrityksiltä uudistuksia liiketoimintaansa, jotta ne pystyvät vastaamaan uuden- laiseen markkinatilanteeseen. Tavoitteena on, että lainsäädännön keventämisen kautta uudet toimijat pääsevät markkinoille aikaisempaa helpommin ja voivat tarjota erilaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja lehtien ja kirjeiden jakeluun. Helsingissä 7.7.2016

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Lakialoite Yliopistolain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Itä-Suomen yliopisto on päättänyt keskittää opettajankoulutuksensa Joensuuhun ja lakkauttaa Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen 2018. Päätös tarkoittaa opettajankoulutuksen ja käytännössä koko yliopistotoiminnan loppumista Savonlinnassa. Myös aikuiskoulutuskeskus Aducaten toiminta Savonlinnassa lopetetaan ja matkailualan koulutus, hallinto ja kirjasto siirretään Joensuuhun.

Kampuksen siirto Joensuuhun aiheuttaisi julkistaloudelle noin 130 miljoonan euron tappiot tai lisäkustannukset. Nämä kulut tulisivat pääasiassa valtiolle Savonlinna opiskelija-asunnot Oy:n tappiontakauksina, Savonlinnan kampuskiinteistöjen pääoma-arvojen alaskirjauksina ja purkukuluina sekä Joensuuhun rakennettavien uusia opiskelija-asuntojen ARA-rahoituksena ja lainantakauksina.

Sen lisäksi aluetaloudellisia vaikutuksia Savonlinnassa olisivat muun muassa työpaikkojen menettäminen, 12 miljoonan euron ostovoiman menettäminen sekä verotulojen ja valtionosuuksien pieneneminen yhteensä noin 10 miljoonalla eurolla. Työpaikkoja kampuksen myötä lähtisi suoraan noin sata ja välillisesti noin 300.

Kampusten yhdistämisestä saatavat säästöt ovat alle miljoona euroa vuosittain. Siksi päätös lisää valtion talouden kestävyysvajetta ja on hallituksen kannalta epätoivottava. Uhkana on myös pätevien ammattilaisten riittävyys tasaisesti kaikkialla, sillä päätöksen myötä Itä-Suomessa opettajankoulutusta saisi vain Joensuussa, kun sitä Länsi-Suomessa saa Turussa, Tampereella, Raumalla, Kokkolassa, Oulussa ja Rovaniemellä, sekä lisäksi Keski-Suomessa Jyväskylässä.

Itä-Suomen yliopistolta tulee siirtää kotitalous, teknisen työn ja lastentarhaopettajan tutkinnonanto-oikeus uudelle Savonlinnan yliopistolle. Lisäksi Itä-Suomen yliopiston luokanopettajan tutkintotavoitteet tulee Savonlinnan kampuksen osalta antaa uudelle yliopistolle. Tästä syystä opetusministeriön ei tule näiltä osin hyväksyä ja allekirjoittaa tulossopimusta ennen kuin eduskunta on säätänyt muutoksen yliopistolakiin.

Laaja opettajankoulutus on siksi tarpeen säilyttää myös Itä-suomessa. Koska hallitus ei voi määrätä ohi yliopiston autonomian niitä paikkakuntia, joilla opetusta annetaan, pitää eduskunnan kantaa vastuu päätöksistä ja alueiden tasapuolisesta kohtelusta. Siksi ehdotamme eduskunnan hyväksyttäväksi lakiehdotusta Savonlinnan yliopiston perustamiseksi ja hyvin menestyneen opettajankoulutuksen turvaamiseksi riittävän laaja-alaisesti.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

Yliopistolain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 1 § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan yliopistoihin, jotka kuuluvat opetusministeriön toimialaan, siten kuin jäljempänä säädetään.

Yliopistoja ovat:

1) Helsingin yliopisto;

2) Itä-Suomen yliopisto;

3) Jyväskylän yliopisto;

4) Lapin yliopisto;

5) Oulun yliopisto;

6) Tampereen yliopisto;

7) Turun yliopisto;

8) Vaasan yliopisto;

9) Åbo Akademi;

10) Lappeenrannan teknillinen yliopisto;

11) Svenska handelshögskolan;

12) Kuvataideakatemia;

13) Sibelius-Akatemia;

14) Teatterikorkeakoulu;

15) Aalto-yliopistona toimiva Aalto-korkeakoulusäätiö;

16) Tampereen teknillisenä yliopistona toimiva TTY-säätiö.

17) Savonlinnan yliopisto

Edellä 2 momentin 1―14 kohdassa tarkoitetut yliopistot ovat julkisoikeudellisia laitoksia (julkisoikeudelliset yliopistot). Aalto-yliopistoon ja Tampereen teknilliseen yliopistoon (säätiöyliopistot) sovelletaan tämän lain lisäksi säätiölakia (109/1930).

Säätiöyliopistoihin sovelletaan tämän lain säännöksiä paitsi 5, 13―22, 60, 64, 65 ja 67 §:ää, 8 ja 9 lukua sekä 88 §:ää.

 

Tämä laki tulee voimaan * päivänä *kuuta 20**.

 

Helsingissä 19.5.2016

Heli Järvinen /vihr

Eduskuntatyössä kevätkaudella 2016

Kevätistuntokaudella 2016 eduskunta piti 76 täysistuntoa. Suullisia kyselytunteja oli 18.

Lainsäädäntötyö

Eduskunta hyväksyi kevätistuntokaudella 102 hallituksen esitystä. Osasta hyväksytyistä hallituksen esityksistä on tiivistelmä seuraavassa.

Halutessasi tutustua tarkemmin esimerkiksi alla olevaan hallituksen esitykseen HE 96/2015, voit tehdä sen internetisivuilla https://www.eduskunta.fi ja kirjoita oikeaan yläkulman hakukenttään:

HE 96/2015. Käykäähän tutustumassa tarkemmin!

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta (HE 96/2015 vp – StVM 4/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 132/2015 vp – MmVM 2/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle panostajalaiksi (HE 134/2015 vp – TyVM 2/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 6 a §:n muuttamisesta (HE 143/2015 vp – LiVM 17/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle vuosilomalain, merimiesten vuosilomalain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta (HE 145/2015 vp – TyVM 1/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

(HE 146/2015 vp – YmVM 2/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 10 luvun sekä pakkokeinolain 6 ja 7 luvun muuttamisesta (HE 4/2016 vp – LaVM 4/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Espanjan kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 5/2016 vp – VaVM 2/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta (HE 6/2016 vp – VaVM 3/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi HE 7/2016 vp – LaVM 8)/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 29/2016 vp – VaVM 9/2016 vp, ns. VALMIS-paketti)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 35/2016 vp – SiVM 5/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 8 §:n ja ammattikorkeakoululain 12 §:n muuttamisesta (HE 36/2016 vp – SiVM 4/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä ja eräistä siihen liittyvistä laeista (HE 39/2016 vp – TyVM 3/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

(HE 43/2016 vp – HaVM 11/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta

(HE 44/2016 vp – PuVM 2/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 46/2016 vp – TaVM 15/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maantielain ja ratalain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 49/2016 vp – LiVM 13 /2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2016 vp) täydentämisestä (HE 15/2016 vp, HE 58/2016 vp – StVM 7/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta

(HE 57/2016 vp – TaVM 13/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista sekä valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 59/2016 vp – HaVM 13/2016 vp)

Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 65/2016 vp – TaVM 14/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 74/2016 vp – LiVM 18/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta (HE 76/2016 vp – YmVM 9/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 85/2016 vp – StVM 9/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

(HE 97/2016 vp – StVM 12/2016 vp)

Lisätalousarviot

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 lisätalousarvioksi

(HE 9/2016 vp – VaVM 5/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 lisätalousarvioesityksen

(HE 9/2016 vp) täydentämisestä (HE 27/2016 vp – VaVM 5/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 toiseksi lisätalousarvioksi

(HE 88/2016 vp – VaVM /2016 vp, LTA 1 – 3/2016 vp)

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020

(VNS 3/2016 vp – VaVM 10/2016 vp)

Pääministerin ilmoitus

Pääministerin ilmoituksia annettiin kaksi:

-       Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2016 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista PI 1/2016 vp esityksistä

-       Pääministerin ilmoitus valtion omistajaohjauspolitiikasta, PI 2/2016 vp

Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle kuusi selontekoa.

Valtioneuvoston selonteot:

-       Suomen kehityspolitiikka, VNS 1/2016 vp 17/28

-       Suomen osallistumisen jatkamisesta ja vahvistamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa, VNS 2/2016 vp

-       Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020, VNS 3/2016 vp

-       Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ison-Britannian, Irlannin, Latvian, Liettuan, Ruotsin ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.–31.12.2016 VNS 4/2016 vp

-       Sisäisestä turvallisuudesta, VNS 5/2016 vp

-       Ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, VNS 6/2016 vp

Välikysymykset

Kevätistuntokaudella tehtiin kolme välikysymystä:

-       Välikysymys korkeakoulutukseen ja opintotukeen kohdistuvista leikkauksista, K 1/2016

-       Välikysymys Suomen suunnasta, VK 2/2016 vp

-       Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä, VK 3/2016 vp

Kertomukset

Kevätistuntokaudella eduskunnalle annettiin seuraavat kertomukset:

-       Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2015, K 1/2016 vp

-       Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2015, K 2/2016 vp

-       Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2015, K 3/2016 vp

-       Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2015, K 4/2016 vp

-       Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2015, K 5/2016 vp

-       Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2015, K 6/2016 vp

-       Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2015, K 7/2016 vp

-       Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2015, K 8/2016 vp

-       Hallituksen vuosikertomus 2015, K 10/2016 vp 18/28

-       Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2015, K 11/2016 vp

-       Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2015, K 12/2016 vp

-       Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2015, K 13/2016 vp

-       Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2015, K 14/2016 vp

-       Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2015 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta, K 15/2016 vp

-       Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2015, K 16/2016 vp

Ajankohtaiskeskustelut

Kevätistuntokaudella käytiin kolme ajankohtaiskeskustelua:

-       Keskustelualoite turvapaikka- ja kotouttamispolitiikasta Suomessa, KA 4/2016 vp

-       Keskustelualoite veronkierron ja verovälttelyn kitkemisestä, KA 5/2016 vp

-       Keskustelualoite tasa-arvosta yhteiskunnan vakauden ja kehityksen edistäjänä, KA 9/2016 vp

Kansalaisaloitteet

Kevätistuntokaudella eduskunnalle luovutettiin kaksi kansalaisaloitetta:

-       Kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä euroalueessa, KAA 1/2016 vp

-       Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta, KAA 2/2016

EU-asiat

Eduskunnan EU-asioiden käsittelyssä hallitseva teema kevätistuntokaudella 2016 oli edelleen EU:n muuttoliiketilanne ja etenkin sen hallintaan liittyvät toimet. Myös muun muassa talousasiat olivat tärkeässä roolissa, etenkin veronkierron ehkäisy. Myös EU:n asedirektiivin muuttaminen ja EU:n vaikuttamisstrategia puhututtivat. Viimeisimpänä tärkeänä asiana on Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestys, josta eduskuntammekin kokoontuu 1.7.2016.

Sivu 9 / 13