Kirjallinen kysymys: Mahdollisuus suorittaa erityisjärjestelyin ylioppilaskoe paperisena

Eduskunnan puhemiehelle

Tavoitteena on, että kevään 2019 ylioppilaskirjoituksissa jokainen ylioppilaskoe suoritetaan digitaalisesti. Digitaalisten ylioppilaskokeiden myötä kokelaiden tasavertaiset mahdollisuudet ylioppilastutkinnon suorittamiseen ovat vaarassa heikentyä. On joitakin kokelaita, joille työskentely näyttöpäätteellä on sairauden takia lähes mahdotonta.

Opetusministeri vastasi kirjallisen kysymyksen vastauksessa (KKV 97/2018 vp), että erityisjärjestelyiden avulla kokelaalle voidaan antaa kohtuulliset ja yhdenvertaiset olosuhteet digitaalisen ylioppilastutkinnon suorittamiseksi. Ylioppilastutkintolautakunnasta (YTL) kerrotaan, että erityisjärjestelyinä kokelas voi saada käyttöönsä avustajan, joka lukee kokelaalle koekysymykset ääneen. Kokelas kirjoittaa vastauksensa paperille, minkä jälkeen avustaja kopioi vastaukset tietokoneelle. YTL:n mukaan avustaja voi myös kirjoittaa aineistosta tarvittavia tietoja paperille opiskelijan jatkokäsittelyä varten, kuvailla sanallisesti aineistoja, tehdä aineistolle kokelaan pyytämiä toimenpiteitä tai käynnistää äänitallenteen kuunneltavaksi.

Äärimmäisissä migreeni- ja epilepsiatapauksissa yllä mainitutkaan toimet eivät ole olleet riittä- viä. On ollut tilanteita, joissa kaikki edellä luetellut toimet koetilanteessa on tehty ja koetilanteita on harjoiteltu avustajan kanssa, mutta silti kokelas on joutunut keskeyttämään ylioppilaskokeensa sairauskohtauksen vuoksi. Avustaja ei ole pystynyt tulkitsemaan esimerkiksi monimutkaisia graafisia kuvioita, vaan kokelaan on ollut katsottava näyttöpäätteeltä alkuperäinen esitys. Tällaisissa tapauksissa kokelaiden yhdenvertaisuus ja oikeusturva ovat vaarassa heikentyä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Voidaanko ylioppilaskoe taustamateriaaleineen esimerkiksi vaikeimmissa epilepsia- tai migreenitapauksissa toimittaa kokelaalle paperisena perusteellisen selvityksen jälkeen

ja jos oikeutta paperiseen kokeeseen ei myönnetä, miten turvataan kokelaiden yhdenvertaiset mahdollisuudet digitaalisen ylioppilaskokeen suorittamiseen?

 

Helsingissä 19.4.2018

Heli Järvinen vihr

Kirjallinen kysymys: Mahdollisuus saada ylioppilaskokeen koko aineisto paperisena

Eduskunnan puhemiehelle
Ylioppilaskirjoitukset ovat asteittain siirtyneet digitaaliseen muotoon. Tällä hetkellä kaikki yo-kokeet tehdään sähköisesti. Kokelaalla on mahdollisuus saada avustaja, mikäli hän ei voi sairautensa takia tehdä koetta tietokoneella. Yo-kokeen alettua avustaja lukee kokelaalle kysymykset ääneen ja myöhemmin kopioi tämän paperille kirjoittamat vastaukset tietokoneelle. 
On tärkeää, että kokelaille tarjotaan heijastinsuojaa tietokoneen näytölle, kahden tunnin lisäaikaa tai mahdollisuutta suorittaa yo-koe paperisena avustajan tukemana, mikäli kokelas ei pysty työskentelemään näyttöpäätteellä. Avustajan käyttäminen ei silti ratkaise vielä kaikkia ongelmia: kokelaan on avustajaakin käytettäessä tulkittava aineisto itse tietokoneen näytöltä, mikä voi aiheuttaa kohtauksen esimerkiksi migreeni-, epilepsia- tai sähköallergiapotilaalle. Näyttöpäätteellä työskentely ja stressi altistavat migreenikohtaukselle, joka lamaannuttaa normaalin toiminnan täysin. Tällaisessa tilanteessa kokelas ei pysty suorittamaan yo-koettaan loppuun. 
Eräs kokelas joutui tänä keväänä keskeyttämään yo-kokeensa sairauskohtauksen takia, ja hänet vietiin sairaalaan päivystykseen. Kokelas kertoi, ettei avustaja olisi voinut auttaa häntä enempää, koska tämä ei saanut tulkita aineistoa näyttöpäätteeltä. Siksi jatkossa pitää varmistaa, että ongelmatapauksissa sekä itse koekysymykset että niissä käytettävä tausta-aineisto ovat vaikka tulostettavissa tai muuten kokelaan käytettävissä ilman tietokoneen haittavaikutuksia. 
Avustajan käyttäminen on joillekin kokelaille välttämättömyys, jotta he voivat osallistua ylioppilaskirjoituksiin ja valmistua ylioppilaiksi. Myös koko aineiston saaminen paperisena versiona on tärkeää kokelaiden tasa-arvoisten ja yhdenmukaisten oikeuksien turvaamiseksi. Ylioppilaskirjoitusten pitää olla esteettömät ja kaikkien lukiolaisten saavutettavissa. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten varmistetaan, että yo-kokelas saa jatkossa kaiken tarvitsemansa materiaalin paperisena mukaan lukien koekysymysten lisäksi tausta-aineistot, mikäli hän ei pysty työskentelemään näyttöpäätteellä? 
Helsingissä 21.3.2018 
Heli
Järvinen
vihr

Kirjallinen kysymys: TE-toimistojen järjestämät haastattelut työttömille

Eduskunnan puhemiehelle
Hallitus käynnisti viime vuoden alussa työttömille pakolliset haastattelut kolmen kuukauden välein. Haastatteluiden tarkoituksena on tukea työnhakijaa entistä paremmin työnhaun eri vaiheissa ja näin estää työttömyyden pitkittyminen. Haastatteluita on pidetty hyvänä keinona aktivoida työttömien työllistymistä, mutta huolta ovat aiheuttaneet TE-toimistojen leikatut resurssit. Kaikkiaan hallitus on leikannut niiden toiminnasta kymmeniämiljoonia euroa, kun lisärahoitusta haastatteluja varten on varattu vain 17 miljoonaa euroa. 
Hallitus on lukuisia kertoja kehunut haastattelukäytäntöä, jossa jokaista työtöntä pitäisi haastatella kolmen kuukauden välein työllistymisen vauhdittamiseksi. Kasvokkainen palvelu on saanut myönteistä palautetta. TEM:n lokakuisen tilaston mukaan alle kolme kuukautta työttöminä olleista haastatteluihin on päässyt kuitenkin vain 66 prosenttia. Viime aikoina kriittinen palaute puutteellisista tapaamisista on kiihtynyt. Todellisuudessa liian iso joukko työttömiä on haastattelujen ja kohtaamisten ulkopuolella. 
Yksi työtön, joka ei pitkittyneestä työttömyydestään huolimatta ole päässyt palvelujen piiriin, lähetti TE-toimijoilta saamansa kirjeen. Siinä kysyttiin, kuinka työtön on toteuttanut kolme kuukautta aiemmin netin välityksellä saamaansa tehtävää, joka kuului: "Lue verkkosivulta työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista". Työtön vastasi kysymykseen lukeneensa verkkosivulta työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista, minkä jälkeen hän sai viikon kuluttua vahvistuksen olevansa oikeutettu työttömyyskorvaukseen jatkossakin. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten perusteluissa kuvatun kaltainen tehtävä mitenkään lisää työttömän aitoja työllistymismahdollisuuksia ja  
miten hallitus varmistaa riittävät resurssit, jotta kaikki työttömät saadaan aitojen palveluiden pariin? 
Helsingissä 9.2.2018 
Heli
Järvinen
vihr
Sivu 6 / 13