Kirjallinen kysymys: arpajaislain vastaisen markkinoinnin estäminen toimista

Eduskunnan puhemiehelle

Tiedustelin kirjallisessa kysymyksessä (515/2018) hallituksen toimista, joilla arpajaislain vastainen markkinointi on pyritty estämään. Vastauksessa todetaan, että “Suomen rajojen ulkopuolelta lähetettyyn televisio- ja radiomarkkinointiin puuttuminen on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi, koska Poliisihallituksella ei ole alueellista toimivaltaa Manner-Suomen ulkopuolella.”

Suomessa on kuitenkin televisiokanavia, joilla pääosin suomenkielinen arpajaislain vastainen mainonta on edelleen runsasta. Sisäministeri Kai Mykkäsen vastauksessa todetaan, että Poliisihallitus ja Liikenne- ja viestintävirasto toimivat yhteistyössä, jos arpajaislain rikkominen on laissa tarkoitetulla tavalla toistuvaa ja vakavaa ja edellyttää toimiluvan peruuttamista. Vastauksesta ei käy ilmi, onko uudistetun lain perusteella käynnistetty vielä yhtään prosessia, jonka seurauksena ohjelmistotoimilupa voitaisiin peruuttaa, mikäli ohjelmistotoimiluvanhaltija on toistuvasti ja vakavasti rikkonut arpajaislain (1047/2001) 62 §:n 2 momentin 1 kohtaa, jossa kielletään muiden kuin Veikkaus Oy:n harjoittama rahapelitoiminta ja markkinointi.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Ovatko viranomaiset käynnistäneet tai aikeissa käynnistää toimenpiteitä eduskunnan säätämän lain (68/2018) toimeenpanemiseksi lainsäätäjän edellyttämällä tavalla?