Kirjallinen kysymys: Arpajaislain vastaisen markkinoinnin estäminen

Eduskunnan puhemiehelle

Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta (68/2018) tuli voimaan 1. päivänä kesäkuuta 2018. Sen 32 §:ssä todetaan, että toimilupaviranomainen voi peruuttaa toimiluvan osaksi tai kokonaan, jos ohjelmistotoimiluvanhaltija on toistuvasti ja vakavasti rikkonut kyseistä lakia tai arpajaislain (1047/2001) 62 §:n 2 momentin 1 kohtaa, jossa kielletään muiden kuin Veikkaus Oy:n harjoittama rahapelitoiminta ja markkinointi. Säännöksen noudattamista valvoo Poliisihallitus. Ohjelmistotoimiluvan peruuttamisen edellytyksenä on aina lisäksi se, että toimiluvanhaltija ei kehotuksesta huolimatta kohtuullisessa, vähintään kuukauden, määräajassa korjaa menettelyään.

Lakimuutoksen taustalla on erityisesti niin sanotuilla taivaskanavilla, kuten Eurosportilla ja MTV Finlandilla, esitettävä ulkomaisten peliyhtiöiden mainonta. Pääosin suomenkielinen arpajaislain vastainen mainonta on edelleen runsasta tietyillä kanavilla. Tietoyhteiskuntakaaren muuttamista koskevan lain voimaantulosta on kulunut puoli vuotta, mutta ulkomaisten peliyhtiöiden mainokset pyörivät edelleen televisiokanavilla.

Myös nykyisessä arpajaislaissa lähdetään siitä, että valvonnan painopistettä siirretään kotimaisesta toiminnasta laittoman ulkomaisen rahapelitarjonnan torjuntaan. Hallituksen esityksessä (HE 132/2016 vp) todetaan seuraavaa: "Lainsäädäntöä kehittämällä pystytään vaikuttamaan myös arpajaislain vastaisen ulkomaisen rahapelitarjonnan torjuntaan tuotevalikoiman monipuolistuessa. Tätä kautta edellä mainittujen toimijoiden kilpailuetu verrattuna kotimaiseen toimintaan kaventuu. Kun voimassa olevan lain mukainen jako rahapelien kesken poistuu, valvonnan resursseja voidaan nykyistä tehokkaammin kohdentaa ulkomaisen rahapelitarjonnan torjuntaan. Muutoksella parannettaisiin yksinoikeusjärjestelmän edellytyksiä kanavoida rahapelaamiseen kohdistuvaa kysyntää kotimaiseen rahapelitarjontaan."

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta arpajaislain vastainen markkinointi estetään?

Helsingissä 13.12.2018

Heli Järvinen vihr