Kirjallinen kysymys: Oikeus perhe-elämän suojaan

Eduskunnan puhemiehelle

Suomi on sitoutunut turvaamaan kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa säädetyn oikeuden perhe-elämän kunnioitukseen. Perhe-elämän suoja on muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja Suomen perustuslaissa vahvistettu perus- ja ihmisoikeus. YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen mukaan "perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustavanlaatuinen ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan".

Hallituksen epäinhimillinen maahanmuuttopolitiikka vaarantaa perhe-elämän suojan myös suomalaisilta, joiden perheenjäsen on kolmannen maan kansalainen. Maahanmuuttoviraston tiukentunut tulkintakäytäntö on johtanut ratkaisuihin, joissa todellisia perhesiteitä on katkaistu. Esimerkiksi vaatimukset perhesiteen aitouden osoittamiselle on asetettu kohtuuttoman korkeiksi. Lisäksi matkustusasiakirjan tai suurlähetystön leiman puuttuminen saattavat estää oleskeluluvan saamisen perhesiteen perusteella jopa puolisolta tai lapselta.

Maahanmuuttoviraston päätöksissä korostetaan, ettei valtiolla ole yleistä velvollisuutta kunnioittaa perheenjäsenen asuinpaikkavalintaa tai hyväksyä ulkomaalaisen perheenjäsenen maahanmuuttoa. Tämä tulkinta ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa vahvistettua oikeutta perhe-elämän kunnioitukseen loukataan. Perustuslaissa turvatun yhdenvertaisuuden vuoksi on kestämätöntä, että perhe-elämän suojan taso vaihtelee mielivaltaisesti puolison kansalaisuuden perusteella.

Perheenyhdistämisen estyminen aiheuttaa sosiaalista syrjäytymistä, taloudellisia vaikeuksia ja vakavaa stressiä. Perheenyhdistäminen on helppo keino luoda maahantuloväyliä ja vastata maamme heikkenevään huoltosuhteeseen sekä suomalaisten ikääntymisestä aiheutuviin ongelmiin. Perhe-elämän suoja on taattava yhdenvertaisesti jokaiselle. Viranomaisen on varmistettava ratkaisutoiminnassaan tämän oikeuden turvaaminen.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta oikeus perhe-elämän suojaan toteutuu yhdenvertaisesti siten, ettei puolison toisen maan kansalaisuus vaikuta oikeudettomasti suojan tasoon ja

miten hallitus aikoo parantaa perheenyhdistämisen käytäntöjä, jotta jokaisella Suomen kansalaisella on yhtäläinen oikeus saada perheenjäsenelleen oleskelulupa perheenyhdistämisen kautta?

Helsingissä 29.11.2018

Heli Järvinen vihr