Lakialoite laiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Takuueläkkeestä päätetään laissa 703/2010. Tällä hetkellä takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henkilölle vähimmäiseläkkeen 775,27 euroa kuukaudessa. Kansaneläkeindeksin leikkaukset ja jäädytykset, terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset, matkakorvausten alennukset ja lääkekorvausten omavastuun korotukset ovat heikentäneet eläkeläisten ostovoimaa ja vaikuttaneet negatiivisesti heidän toimeentuloonsa. Kansaneläkeindeksiin tehdyt heikennykset vaikuttavat suoraan ostovoimaan, koska etuudet eivät ole seuranneet hintakehitystä. 

Eläkeläisköyhyys on hälyttävä epäkohta suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. Erityisen vaikeassa asemassa ovat hyvin pientä tai olematonta työeläkettä kerryttäneet yli 75-vuotiaat naiset ja työkyvyttömyyseläkkeen varassa elävät. Vihreä eduskuntaryhmä haluaa tehdä takuueläkkeeseen tasokorotuksen eriarvoisuuden ja eläkeläisköyhyyden torjumiseksi.  

Tämä aloite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki 

takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 8 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 988/2017, seuraavasti: 

8 § 

Takuueläkkeen määrä 

Täysimääräinen takuueläke on 833,42 euroa kuukaudessa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. 

Helsingissä 17.10.2018 

Heli Järvinen vihr