LAKIALOITE laiksi erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Saattohoito on kuolemaa edeltävää hoitoa. Sitä annetaan, kun kuoleman odotetaan tapahtuvan lähipäivien tai -viikkojen aikana ja kun sairaus ei ole enää parannettavissa eikä hoidon päämääränä ole elämän pidentäminen. Saattohoidossa tavoitteena on hoitaa ja tukea kuolevaa ihmistä ja hänen läheisiään yksilöllisesti ja inhimillisiä arvoja kunnioittaen. Hoito antaa kuolevalle ja hänen läheisilleen mahdollisuuden valmistautua lähestyvään kuolemaan.

Saattohoitoa on kehitetty erilaisin ohjeistuksin ja normein. Vuonna 2010 julkaistiin Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus saattohoidon kehittämisestä ja saattohoitosuosituksista. Tämä ohjeistus tulisi ottaa pohjaksi saattohoidon järjestämisessä.

Ohjeistuksessa korostetaan, että vastuu inhimillisen, ihmisarvoisen ja potilaan itsemääräämisoikeutta kunnioittavan saattohoidon järjestämisestä on sairaanhoitopiireillä ja terveyskeskuksilla. Saattohoidon resursseissa ja osaamisen tasossa on kuitenkin valtakunnallisesti suurta vaihtelua. Saattohoitopolut ovat usein jäsentymättömiä ja yhteistyö eri terveydenhuollon yksiköiden välillä puutteellista. Arviolta noin puolella sairaanhoitopiireistä ja suurista kaupungista puuttuu saattohoitosuunnitelma tai laitoskohtaiset saattohoito-ohjeet.

Laki saattohoidosta puuttuu edelleen. Lainsäädännössä saattohoitoa käsitellään muiden lakien kautta. Kansalaisaloite hyvän kuoleman puolesta osoittaa tarpeen turvata saattohoito omalla lainsäädännöllään. Siinä tulisi määritellä muun muassa saattohoidon kriteerit, saattohoidon saatavuus, kansalaisten subjektiivinen oikeus saattohoitoon sekä saattohoidossa työskentelevien henkilöiden koulutus.

Tällä lakialoitteella tehdään saattohoidon antamisesta lakisääteisesti velvoittavaa säätämällä asiasta erikoissairaanhoitolaissa. Tarkemmat säädökset saattohoidon järjestämisestä otettaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksen yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettavaan lakiin sekä sen liitännäislakeihin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

Erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Muutetaan Erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 3 §:n 1 momenttia sellaisena kuin se on laissa 1223/2013 seuraavasti:

3 §

Kunnan, joka on kotikuntalain (201/1994) mukaan henkilön kotikunta, on huolehdittava siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon ja saattohoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. Tämän velvoitteen mukaisen erikoissairaanhoidon järjestämiseksi kunnan on kuuluttava johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Kotikuntalain mukaiseen kunnan asukkaaseen rinnastetaan tässä laissa myös kunnan alueella oleskeleva henkilö, jolla on ulkomaalaislain (301/2004) 78 §:n 1 tai 2 momentissa taikka 3 momentin 1, 2, 4, 5 tai 7 kohdassa taikka 79 §:n 1 momentin 1–2 tai 6 kohdassa tarkoitettu työnteko-oikeus ja jolla on Suomessa voimassa oleva työ-, virka- tai muu palvelussuhde tai joka on vähintään kuusi kuukautta kestäneen työ-, virka- tai muun palvelussuhteen päätyttyä rekisteröity työttömäksi työnhakijaksi. Kunnan asukkaaseen rinnastetaan tässä laissa myös kunnan alueella oleskeleva henkilö, jolle on myönnetty ulkomaalaislain 81 §:n nojalla mainitun lain 3 §:n 26 kohdassa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, sekä tällaisen henkilön ulkomaalaislain 37 §:ssä tarkoitetut perheenjäsenet. (30.12.2013/1223)

 

Tämä laki tulee voimaan * päivänä *kuuta 20**.

 

Helsingissä 2.3.2017

Heli Järvinen /vihr