Kirjallinen kysymys: Miten turvataan kuntien yhdenvertaisuus postinjakelussa?

Eduskunnan puhemiehelle

Postilain 29.4.2011/415 17§ mukaan yleispalveluun kuuluvat kirjelähetykset on keräiltävä ja jaettava vähintään kerran päivässä viitenä arkipäivänä viikossa, arkipyhiä lukuun ottamatta. Velvollisuudesta voidaan poiketa tilapäisesti vain, jos postin keräily tai jakaminen estyy syystä, joka johtuu postin saajasta, lain säännöksestä, liikenteen keskeytyksestä tai muusta vastaavasta ylivoimaisesta esteestä ja jota postin jakelussa ei ole voitu ottaa huomioon.

Lain 18§ mukaan yleispalvelun tarjoajalla on oikeus poiketa 17 §:ssä säädetystä keräily- ja jakelutiheydestä, kun kyseessä on vaikeakulkuisella saaristo- tai erämaa-alueella sijaitseva talous, joka ei sijaitse ympärivuotisesti liikennöitävän tien varrella mukaan lukien maantielauttojen ja vähintään viitenä päivänä viikossa kulkevien yhteysalusten avulla liikennöitävät reitit.

Yleispalvelun tarjoajan on vuosittain toimitettava Viestintävirastolle selvitys 1 momentissa tarkoitettujen talouksien lukumäärästä ja sijainnista. Poikkeuksen piirissä voi olla koko maassa enintään 300 taloutta. Viestintäviraston on tarvittaessa ratkaistava, mitkä taloudet kuuluvat keräily- ja jakelutiheydestä tehdyn poikkeuksen piiriin.

Esimerkiksi Sulkavan kunnan alueella postinjakelussa on ilmennyt vakavia puutteita. Kuntalaisilta on tullut jatkuvasti palautetta siitä, että postia on jaettu vain kolmena päivänä viikossa tai iltajakeluna vasta klo 19:00 jälkeen. Sulkavan kunnassa olosuhteet eivät ole verrattavissa postilain 18§ tarkoittamiin vaikeakulkuisiin saaristo- tai erämaa-alueisiin. Sulkavan kunta edellyttää, että postinjakeluun kiinnitetään enenevästi huomiota Sulkavan kunnan alueella, jotta lain vaatimukset ja kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun periaate toteutuvat.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo turvata Sulkavan postinjakelun viitenä päivänä sekä samalla kaikkienkuntien yhdenvertaisuuden postinjakelussa?

Helsingissä 14.9.2016

Heli Järvinen /vihr.

 

 

Vastaus kirjalliseen kysymykseen postinjakelun yhdenvertaisuudesta kunnissa

Eduskunnan puhemiehelle

 

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Heli Järvisen /vihr näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 445/2016 vp:

Miten hallitus aikoo turvata Sulkavan postinjakelun viitenä päivänä viikossa sekä samalla kaikkien kuntien yhdenvertaisuuden postinjakelussa?

 

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

 

Liikenne- ja viestintäministeriö on tietoinen Posti Oy:n hankaluuksista toteuttaa sille yleispalvelun tarjoajana asetettu velvollisuus jakaa yleispalveluvelvoitteeseen kuuluvia postilähetyksiä. Viestintävirasto valvoo postiyrityksien toimintaa ja siten myös Posti Oy:n toimintaa. Viestintävirasto tutkii parhaillaan Posti Oy:n toimintaa ja ryhtyy sille postilaissa annetuin valtuuksin toimiin, jos Viestintävirasto katsoo Posti Oy:n rikkoneen sille asetettua jakeluvelvoitetta. Merkittävä osa Viestintävirastolle tehdyistä yhteydenotoista koskee lehtien ja yrityskirjeiden jakelussa olleita viiveitä. Yrityskirjeet sekä sanoma- ja aikakauslehdet eivät ole postilain mukaisia käteismaksullisia yleispalvelukirjeitä eikä niitä siten tarvitse jakaa viitenä päivänä viikossa.

 

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee postilain uudistusta, jonka tarkoitus on turvata postinjakelu kaikissa kunnissa yhdenvertaisesti myös tulevaisuudessa. Ministeriö on pyytänyt postialan toimijoilta näkemyksiä siitä, kuinka postilakia tulisi muuttaa tai mitä siitä ei tulisi muuttaa. Ministeriö pyysi näkemyksiä myös jakelutiheyden vähentämisestä. Osa lausunnonantajista kannattaa jakelukertojen vähentämistä ja osa vastustaa viisipäiväisestä jakelusta luopumista. Yhtä mieltä ollaan siitä, että yleispalveluvelvollisen yrityksen raskaat velvoitteet ovat kilpailuneutraliteettinäkökulmasta epätasapainossa verrattuna muihin postiyrityksiin.

 

Liikenne- ja viestintäministeriö tekee tiivistä yhteistyötä postimarkkinoilla toimivien yritysten kanssa ja se on toistuvasti pyytänyt sidosryhmiä pohtimaan tehokkaita, laadukkaita ja innovatiivisia ratkaisuja toteuttaa jakelu kaikissa kunnissa viitenä tai vaikkapa seitsemänä päivänä viikossa. Hallitusohjelman mukaan lainsäädäntöä kehitetään toteuttamalla henkilö-, posti- ja tavarakuljetuksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus. Ministeriö tulee arvioimaan tämän uudistuksen vaikutuksia postimarkkinoihin. Tämän myötä mahdollistuisi jakeluiden yhdistäminen, mikä olisi yksi mahdollisuus turvata jakelu yhdenvertaisesti viitenä päivänä viikossa. Näiden vaihtoehtojen lisäksi ministeriö pohtii arviomuistion lausuntokierroksen palautteista esiin nousseita erilaisia vaihtoehtoisia malleja ja arvioi niiden käyttömahdollisuuksia jakelun turvaamiseksi. Ministeriön tavoite on valmistella esitys eduskunnan käsiteltäväksi vielä vuoden 2016 aikana.

 

Helsingissä 3.10.2016

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner