Kirjallinen kysymys Tasapuolisen postin jakelun turvaaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Posti on muuttanut satojen tuhansien suomalaisten jakelua eri puolilla maata niin, että se lupaa toimittaa sanomalehdet, aikakauslehdet ja kirjeet asiakkailleen arkisin kello 18 mennessä. Aiemmin suuri osa perusjakelusta tapahtui aamupäivän aikana. Muutoksesta se on tiedottanut asiakkaitaan eli lehtien kustantajia joko huonosti tai ei lainkaan.

Muun muassa lehtitalot ovat saaneet vastata lukemattomiin vihaisiin palautteisiin, yrittäneet laskea korvaavan palvelun hintaa ja tehneet muutenkin paljon töitä rauhoittaakseen asiakkaitaan. Muutos uhkaa silti viedä jo muutenkin vaikeassa asemassa olevilta sanomalehdiltä runsaasti tilaajia. Moni lehti on lopetettu ja yhä useampi joutunut harventamaan ilmestymispäiviään.

Suomessa ilmestyy noin 200 sanomalehteä. Sanomalehtien määrä Suomessa on edelleen korkea väkilukuun verrattuna, ja jos verrataan asukasmäärää lehdistön kokonaislevikkiin, sijoittuu Suomi koko maailman tilastossa kolmanneksi.

Kun painettujen sanomalehtien levikki viime vuonna oli n. 1,75 miljoonaa kappaletta, ja kun

20% sanomalehdistä jaetaan Postin perusjakelussa eli noin 350 000 levikkikappaletta ja kun

jokaisella lehdellä on keskimäärin 1,8 lukijaa, muutoksen arvioidaan koskettavan yli 600 000 suomalaista.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo turvata sen, että postin jakelu toimii koko maassa samoilla periaatteilla ja että lukijat ympäri maata saavat aamun lehtensä aamupäivän aikana?

Helsingissä 17.6.2016

Heli Järvinen /vihr

 

 

Vastaus kirjalliseen kysymykseen tasapuolisen postinjakelun turvaa- misesta

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Heli Järvisen /vihr näin kuu- luvan kirjallisen kysymyksen KK 375/2016 vp: Miten hallitus aikoo turvata sen, että postinjakelu toimii koko maassa samoilla periaat- teilla ja että lukijat ympäri maata saavat aamun lehtensä aamupäivän aikana? Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Postilaki (415/2011) sääntelee postipalveluiden tarjontaa. Laki turvaa muun ohella yleispalve- luun kuuluvien postilähetysten jakelun jokaisena arkipäivänä koko maassa. Lakia ei kuitenkaan sovelleta sanomalehtien jakeluun, eivätkä sanomalehdet kuulu näin ollen yleispalveluun kuulu- viin postilähetyksiin. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan (PeVL 28/2000 vp) todennut, että yleispalveluvelvoit- teen asettamiseen oikeuttavia säännöksiä on arvioitava perustuslaissa turvatun elinkeinovapau- den rajoituksina. Yleispalveluun kuuluvien postipalveluiden tasapuolisen saatavuuden turvaa- mista perustuslakivaliokunta piti hyväksyttävänä ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaati- mana syynä rajoittaa elinkeinovapautta, todeten kuitenkin että velvoite voidaan asettaa vain, jos se on yleispalvelun turvaamisen kannalta välttämätöntä. Edelleen perustuslakivaliokunta totesi, että velvoitteen asettaminen ei saa olla postiyrityksen kannalta kohtuutonta. Sanomalehtien jakelu toimii Suomessa markkinaehtoisesti. Lehtien kustantajat itse valitsevat haluamansa jakelutavan ja palvelutason. Alueesta ja lehdestä riippuen jakelu toteutetaan joko varhaisjakeluna tai postin perusjakelun yhteydessä. Lehtien jakelupalveluita tarjoavat Posti Oy:n ohella sanomalehtien omat jakeluorganisaatiot sekä erilaiset jakeluyritykset. Sanomalehtien kus- tantajat päättävät itsenäisesti voimassa olevan lainsäädännön puitteissa siitä, millä ehdoilla ne saattavat kustantamiaan sanomalehtiä yleisön saataville. Lehtien julkaisutoiminnan on perinteisesti katsottu kuuluvan perustuslain turvaaman sananva- pauden piiriin. Sanomalehtien toimitusehtojen ja postin jakelun kellonajan määräämisen katso- taan kuuluvan postiyritysten elinkeinovapauden piiriin eikä hallituksella ole vireillä hankkeita, joilla tähän puututtaisiin

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 375/2016vp

Postilakia uudistetaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen vaihe on juuri saatu päätökseen. Ensimmäisessä vaiheessa luovuttiin kirjepostitoiminnan toimilupasääntelystä ja siirryttiin ilmoi- tusmenettelyyn. Lakimuutos tuli voimaan 9 päivänä kesäkuuta 2016. Esimerkiksi lehtien jake- luyritykset voivat uudistuksen myötä jakaa kirjeitä lehtien ohella ilman, että toimintaan vaadit- taisiin postitoimilupaa. Tämä mahdollistaa sen, että lehtien jakeluyritykset voivat hakea liike- toimintaa myös kirjepostitoiminnasta aikaisempaa helpommin. Toisessa vaiheessa käsitellään esimerkiksi postinumerotietokantojen avaamista ja osoiterekisteritietojen luovuttamista koske- via uudistuksia. Lisäksi toisessa vaiheessa arvioidaan postijakeluverkkoon pääsyä ja yleispalve- lun laajuutta. Esitystä valmistellaan parhaillaan liikenne- ja viestintäministeriössä. Posti- ja lehtitoimialat ovat rajussa murroksessa, koska kirjelähetysten ja paperisten lehtien mää- rä vähentyy digitalisaation myötä ennennäkemättömän nopeasti. Tämä edellyttää sekä postitoi- mijoilta että lehtiyrityksiltä uudistuksia liiketoimintaansa, jotta ne pystyvät vastaamaan uuden- laiseen markkinatilanteeseen. Tavoitteena on, että lainsäädännön keventämisen kautta uudet toimijat pääsevät markkinoille aikaisempaa helpommin ja voivat tarjota erilaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja lehtien ja kirjeiden jakeluun. Helsingissä 7.7.2016

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner