Lakialoite Yliopistolain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Itä-Suomen yliopisto on päättänyt keskittää opettajankoulutuksensa Joensuuhun ja lakkauttaa Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen 2018. Päätös tarkoittaa opettajankoulutuksen ja käytännössä koko yliopistotoiminnan loppumista Savonlinnassa. Myös aikuiskoulutuskeskus Aducaten toiminta Savonlinnassa lopetetaan ja matkailualan koulutus, hallinto ja kirjasto siirretään Joensuuhun.

Kampuksen siirto Joensuuhun aiheuttaisi julkistaloudelle noin 130 miljoonan euron tappiot tai lisäkustannukset. Nämä kulut tulisivat pääasiassa valtiolle Savonlinna opiskelija-asunnot Oy:n tappiontakauksina, Savonlinnan kampuskiinteistöjen pääoma-arvojen alaskirjauksina ja purkukuluina sekä Joensuuhun rakennettavien uusia opiskelija-asuntojen ARA-rahoituksena ja lainantakauksina.

Sen lisäksi aluetaloudellisia vaikutuksia Savonlinnassa olisivat muun muassa työpaikkojen menettäminen, 12 miljoonan euron ostovoiman menettäminen sekä verotulojen ja valtionosuuksien pieneneminen yhteensä noin 10 miljoonalla eurolla. Työpaikkoja kampuksen myötä lähtisi suoraan noin sata ja välillisesti noin 300.

Kampusten yhdistämisestä saatavat säästöt ovat alle miljoona euroa vuosittain. Siksi päätös lisää valtion talouden kestävyysvajetta ja on hallituksen kannalta epätoivottava. Uhkana on myös pätevien ammattilaisten riittävyys tasaisesti kaikkialla, sillä päätöksen myötä Itä-Suomessa opettajankoulutusta saisi vain Joensuussa, kun sitä Länsi-Suomessa saa Turussa, Tampereella, Raumalla, Kokkolassa, Oulussa ja Rovaniemellä, sekä lisäksi Keski-Suomessa Jyväskylässä.

Itä-Suomen yliopistolta tulee siirtää kotitalous, teknisen työn ja lastentarhaopettajan tutkinnonanto-oikeus uudelle Savonlinnan yliopistolle. Lisäksi Itä-Suomen yliopiston luokanopettajan tutkintotavoitteet tulee Savonlinnan kampuksen osalta antaa uudelle yliopistolle. Tästä syystä opetusministeriön ei tule näiltä osin hyväksyä ja allekirjoittaa tulossopimusta ennen kuin eduskunta on säätänyt muutoksen yliopistolakiin.

Laaja opettajankoulutus on siksi tarpeen säilyttää myös Itä-suomessa. Koska hallitus ei voi määrätä ohi yliopiston autonomian niitä paikkakuntia, joilla opetusta annetaan, pitää eduskunnan kantaa vastuu päätöksistä ja alueiden tasapuolisesta kohtelusta. Siksi ehdotamme eduskunnan hyväksyttäväksi lakiehdotusta Savonlinnan yliopiston perustamiseksi ja hyvin menestyneen opettajankoulutuksen turvaamiseksi riittävän laaja-alaisesti.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

Yliopistolain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 1 § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan yliopistoihin, jotka kuuluvat opetusministeriön toimialaan, siten kuin jäljempänä säädetään.

Yliopistoja ovat:

1) Helsingin yliopisto;

2) Itä-Suomen yliopisto;

3) Jyväskylän yliopisto;

4) Lapin yliopisto;

5) Oulun yliopisto;

6) Tampereen yliopisto;

7) Turun yliopisto;

8) Vaasan yliopisto;

9) Åbo Akademi;

10) Lappeenrannan teknillinen yliopisto;

11) Svenska handelshögskolan;

12) Kuvataideakatemia;

13) Sibelius-Akatemia;

14) Teatterikorkeakoulu;

15) Aalto-yliopistona toimiva Aalto-korkeakoulusäätiö;

16) Tampereen teknillisenä yliopistona toimiva TTY-säätiö.

17) Savonlinnan yliopisto

Edellä 2 momentin 1―14 kohdassa tarkoitetut yliopistot ovat julkisoikeudellisia laitoksia (julkisoikeudelliset yliopistot). Aalto-yliopistoon ja Tampereen teknilliseen yliopistoon (säätiöyliopistot) sovelletaan tämän lain lisäksi säätiölakia (109/1930).

Säätiöyliopistoihin sovelletaan tämän lain säännöksiä paitsi 5, 13―22, 60, 64, 65 ja 67 §:ää, 8 ja 9 lukua sekä 88 §:ää.

 

Tämä laki tulee voimaan * päivänä *kuuta 20**.

 

Helsingissä 19.5.2016

Heli Järvinen /vihr