Eduskuntatyössä kevätkaudella 2016

Kevätistuntokaudella 2016 eduskunta piti 76 täysistuntoa. Suullisia kyselytunteja oli 18.

Lainsäädäntötyö

Eduskunta hyväksyi kevätistuntokaudella 102 hallituksen esitystä. Osasta hyväksytyistä hallituksen esityksistä on tiivistelmä seuraavassa.

Halutessasi tutustua tarkemmin esimerkiksi alla olevaan hallituksen esitykseen HE 96/2015, voit tehdä sen internetisivuilla https://www.eduskunta.fi ja kirjoita oikeaan yläkulman hakukenttään:

HE 96/2015. Käykäähän tutustumassa tarkemmin!

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta (HE 96/2015 vp – StVM 4/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 132/2015 vp – MmVM 2/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle panostajalaiksi (HE 134/2015 vp – TyVM 2/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 6 a §:n muuttamisesta (HE 143/2015 vp – LiVM 17/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle vuosilomalain, merimiesten vuosilomalain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta (HE 145/2015 vp – TyVM 1/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

(HE 146/2015 vp – YmVM 2/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 10 luvun sekä pakkokeinolain 6 ja 7 luvun muuttamisesta (HE 4/2016 vp – LaVM 4/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Espanjan kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 5/2016 vp – VaVM 2/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta (HE 6/2016 vp – VaVM 3/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi HE 7/2016 vp – LaVM 8)/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 29/2016 vp – VaVM 9/2016 vp, ns. VALMIS-paketti)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 35/2016 vp – SiVM 5/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 8 §:n ja ammattikorkeakoululain 12 §:n muuttamisesta (HE 36/2016 vp – SiVM 4/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä ja eräistä siihen liittyvistä laeista (HE 39/2016 vp – TyVM 3/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

(HE 43/2016 vp – HaVM 11/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta

(HE 44/2016 vp – PuVM 2/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 46/2016 vp – TaVM 15/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maantielain ja ratalain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 49/2016 vp – LiVM 13 /2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2016 vp) täydentämisestä (HE 15/2016 vp, HE 58/2016 vp – StVM 7/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta

(HE 57/2016 vp – TaVM 13/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista sekä valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 59/2016 vp – HaVM 13/2016 vp)

Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 65/2016 vp – TaVM 14/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 74/2016 vp – LiVM 18/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta (HE 76/2016 vp – YmVM 9/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 85/2016 vp – StVM 9/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

(HE 97/2016 vp – StVM 12/2016 vp)

Lisätalousarviot

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 lisätalousarvioksi

(HE 9/2016 vp – VaVM 5/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 lisätalousarvioesityksen

(HE 9/2016 vp) täydentämisestä (HE 27/2016 vp – VaVM 5/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 toiseksi lisätalousarvioksi

(HE 88/2016 vp – VaVM /2016 vp, LTA 1 – 3/2016 vp)

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020

(VNS 3/2016 vp – VaVM 10/2016 vp)

Pääministerin ilmoitus

Pääministerin ilmoituksia annettiin kaksi:

-       Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2016 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista PI 1/2016 vp esityksistä

-       Pääministerin ilmoitus valtion omistajaohjauspolitiikasta, PI 2/2016 vp

Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle kuusi selontekoa.

Valtioneuvoston selonteot:

-       Suomen kehityspolitiikka, VNS 1/2016 vp 17/28

-       Suomen osallistumisen jatkamisesta ja vahvistamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa, VNS 2/2016 vp

-       Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020, VNS 3/2016 vp

-       Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ison-Britannian, Irlannin, Latvian, Liettuan, Ruotsin ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.–31.12.2016 VNS 4/2016 vp

-       Sisäisestä turvallisuudesta, VNS 5/2016 vp

-       Ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, VNS 6/2016 vp

Välikysymykset

Kevätistuntokaudella tehtiin kolme välikysymystä:

-       Välikysymys korkeakoulutukseen ja opintotukeen kohdistuvista leikkauksista, K 1/2016

-       Välikysymys Suomen suunnasta, VK 2/2016 vp

-       Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä, VK 3/2016 vp

Kertomukset

Kevätistuntokaudella eduskunnalle annettiin seuraavat kertomukset:

-       Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2015, K 1/2016 vp

-       Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2015, K 2/2016 vp

-       Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2015, K 3/2016 vp

-       Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2015, K 4/2016 vp

-       Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2015, K 5/2016 vp

-       Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2015, K 6/2016 vp

-       Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2015, K 7/2016 vp

-       Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2015, K 8/2016 vp

-       Hallituksen vuosikertomus 2015, K 10/2016 vp 18/28

-       Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2015, K 11/2016 vp

-       Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2015, K 12/2016 vp

-       Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2015, K 13/2016 vp

-       Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2015, K 14/2016 vp

-       Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2015 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta, K 15/2016 vp

-       Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2015, K 16/2016 vp

Ajankohtaiskeskustelut

Kevätistuntokaudella käytiin kolme ajankohtaiskeskustelua:

-       Keskustelualoite turvapaikka- ja kotouttamispolitiikasta Suomessa, KA 4/2016 vp

-       Keskustelualoite veronkierron ja verovälttelyn kitkemisestä, KA 5/2016 vp

-       Keskustelualoite tasa-arvosta yhteiskunnan vakauden ja kehityksen edistäjänä, KA 9/2016 vp

Kansalaisaloitteet

Kevätistuntokaudella eduskunnalle luovutettiin kaksi kansalaisaloitetta:

-       Kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä euroalueessa, KAA 1/2016 vp

-       Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta, KAA 2/2016

EU-asiat

Eduskunnan EU-asioiden käsittelyssä hallitseva teema kevätistuntokaudella 2016 oli edelleen EU:n muuttoliiketilanne ja etenkin sen hallintaan liittyvät toimet. Myös muun muassa talousasiat olivat tärkeässä roolissa, etenkin veronkierron ehkäisy. Myös EU:n asedirektiivin muuttaminen ja EU:n vaikuttamisstrategia puhututtivat. Viimeisimpänä tärkeänä asiana on Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestys, josta eduskuntammekin kokoontuu 1.7.2016.